Årsmelding & Regnskap

2009

  INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

FUGLESTAD-BROGETE og BLÆSELAGET

10. mars

onsdag den

2010 kl

på Undheim samfunnshus

Thor Blichfeldt fra NSG er med. Han vil blant annet snakke om

forvaltning av rasene, semin og smittebeskyttelse

Saksliste

1.                   Godkjenning av innkalling og saksliste

2.                   Valg av 2 til å skrive under protokollen

3.                   Valg av møteleder

4.                   Årsmelding 2009

5.                   Regnskap 2009

6.                   Rasestandard for begge raser (forslag er lagt ut på nettsiden)

7.                   Tilskudd til medlemmer som bruker semin 

8.                   Innkomne saker

9.                   Valg

a)                   leder 1år

b)                   2 styremedlemmer i 2 år

c)                   1 styremedlem for 1 år

d)                  2 varamedlemmer for 1år

e)                   Revisor for 2år

f)                    Vararevisor for 1år

g)                   Nytt medlem i valgkomiteen for 3år

10.               Godtgjørsel styret for 2010.

11.               Fastsetting av kontingent for 2011

Premiering av beste lam/påskjønnelser

Loddsalg, varmrett og kaffe

Vel møtt!

**********************ÅRSMELDING 2009

Styret for 2009 har vært: Leder Arvid B. Kyllingstad (på valg),

Styremedlemmer : Jørgen Dyrseth(på valg),, Ellen K. Gudmestad(på valg), Steinar Fossfjell og Arve I. Gramstad.  Livar Ravndal (på valg) har vært 1. vara og møtt på styremøtene, Tor M. Ravnås 2.vara (på valg). Laget har pr. 31.desember 2009 162 medlemmer.

Årsmøte ble avholdt 4.mars på Undheim samfunnshus, der det møtte 76 medlemmer/interesserte. Det er blitt avholdt 4 styremøter og behandlet 20 saker

Grillkveld på Kyllingstad 10. august. Rundt 50 personer kom.  Vi hadde dette året kjøpt inn rødvinsmarinert lammefilet, noe som var veldig populært – og ikke minst godt. J

Kåring/registrering Pga. fotråtesituasjonen var det også i år hjemmekåring Det ble registrert 10 Fuglestad-brogete og 18 ble kåret gjennom NSG. 10 Blæsete ble registrert og 11 kåret gjennom NSG. Beste Blæsete værlam hadde Guttorm Gudmestad, beste brogete hadde Arvid B. Kyllingstad

Kåringssystemet er oppe til vurdering i NSG, samtidig er utsiktene for og igjen få ha felles kåringsdag/utstilling foreløpig lik null.  Styret har på bakgrunn av dette bestemt at fra og med 2010 vil der bare bli kåra værlam, altså går registreringen ut. Laget avventer hva NSG beslutter før vi bestemmer hvordan vi med småraser best skal gjøre avlsarbeidet i fremtiden.

Høstmøte på Undheim Samfunnshus 12. november med Anna Rehnberg fra Norsk genressurssenter.

Genressurssenteret satte i 2009 inn 3 Blæsete og 2 Brogete værer til semin på Særheim.  Av de blæsete ble det brukt til sammen 396 doser, brogete bare 85 doser. Det vil også i år bli satt inn værer til semin, finansiert av Genressurssenteret

Internettsiden www.brogeteogblesete.com   

Vi håper medlemmene kan komme med mer innspill og bilder som vi kan legge ut på siden.

T-skjorter og Gensere. Det er kjøpt inn noen t-skjorter til, i nye farger (blå). Vi har også kjøpt inn gråmelerte collegegensere med Fuglestadbrogete og Blæselaget brodert på brystet. Disse vil være for salg på årsmøte.

Styret

VIKTIG! Dere som har lam som er registrert/kåret og har solgt dem eller har dem i egen besetning meld fra til Ellen  hvem som er ny eier. Dette også fordi at vi da vet hvilke lam som lever og hvor, og kan være aktuelle for semin ved en senere anledning.

Innstilling fra valgnemda til styre for 2010:

            Leder for 1år:                         Steinar Fossfjell                                 Ny

Styremedlemmer for 2år:       Jørgen Dyrseth                                   Gjenvalg

Ellen K. Gudmestad                          Gjenvalg

             Styremedlem for 1år:             Elin Fuglestad                                               Ny

1 vara for 1år:                         Livar Ravndal                                    Gjenvalg

2 vara for 1år:                         Tor Magne Ravnås                             Gjenvalg

Revisor for 2 år:                     Ingolf Møller                                      Ny

Vararevisor for 1år:                Tore Mattingsdal                               Gjenvalg

Godtgjørsel styret for 2010: Leder                                                              5000

                                                Kasserer                                                    3000

                                                           Sekretær                                                    2000

                                                           Øvrige styremedlemmer og 1.vara               1000

Valgkomitè :                          Et nytt medlem for 3 år                      Ny

Ingvar Bøe (3år), Gudmund Skjæveland(2år) , Roald Åvendal (går ut)

  Regnskap

INNTEKTER
Kontingenter


30 800,00


T-skjorter  og skinn


8 060,00


Loddsalg


16 624,00


Seminværer


24 000,00


Tilskudd NSG


11 600,00


Renter


147,86


UTGIFTER
Porto1 009,00

Årsmøteutgifter11 419,00

Andre arrangement13 183,13

Seminværer16 200,00

Rekvisita891,00

Bankgebyrer28,00

Gavepremier/påskjønnelser4 543,50

Kjøregodtgjørsel og tlf.utgifter styret


10 000,00


Andre utgifter3 111,75

Sum


91 231,86

60 385,38

Overskudd30 846,4891 231,86

91 231,86

Sum beholdning (i bank)

010109

85069,31


Overskudd


30846,48


Beholdning iflg. regnskap

311209

115915,79


Beholdning iflg kontoutskrift

311209

115915,79


EGENKAPITAL
Bankinnskudd

311209

115 915,79


Gavepremier/rekvisita

311209

1 500,00


T-skjorter/skinn

311209

5 000,00


SUM


122 415,79


Fosse 27.01.10
Ernst Herredsvela


Eirik Skretting


Ellen K. Gudmestad
Nyeste kommentarer

06.09 | 16:21

Hei. Vi har ikke egne priser men følger NSG sin grunnpris

06.09 | 12:35

Pris på kåra lam.
Vi har brukt avlsrådet sine prisar når vi sel kåra Bles.
Er vi for grådige då? Har blæselaget andre prisar?

26.11 | 13:08

De som ønsker rasegodkjenning må først ta kontakt med raselaget, helst på epost med info.

26.11 | 13:06

Hei
I noen områder har vi folk som er godkjent av raselaget som hjelper oss å rasegodkjenne ved besøk. En kåringsdommer kan følgelig også vurdere dyr for oss.

Del denne siden