INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

FUGLESTADBROGETE og BLÆSELAGET

onsdag den 6. mars 2013 kl 19.30 på Undheim samfunnshus

Arvid Reiersen i Mattilsynet blir med oss.

 

Saksliste

 

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av 2 til å skrive under protokollen
  3. Valg av møteleder
  4. Årsmelding 2012
  5. Regnskap 2012
  6. Innkomne saker
  7. Valg

a)           leder 1år

b)           2 styremedlemmer i 2 år

c)           2 varamedlemmer for 1år

d)           Revisor for 2år

e)           Vararevisor for 1år

f)            Nytt medlem i valgkomiteen for 3år

g)           Godtgjørsel styret.

    8.          Fastsetting av kontingent for 2014

Premiering av beste lam hjemmehørende i laget/påskjønnelser

Varmrett, dessert og kaffe

Loddsalg,

Vel møtt!

**********************

ÅRSMELDING 2012

 

Styret for 2012  har vært:  Leder Steinar Fossfjell (på valg).

Styremedlemmer : Elin Fuglestad(på valg), Arve Gramstad(på valg)  ,  Ellen K. Gudmestad og Livar Ravndal. Arvid Haugstad (på valg) har vært 1. vara og har møtt på styremøtene. Thor M. Ravnås 2. vara. ( på valg)

 

Laget har pr 31.des 2012 165 medlemmer. Og laget har gjennom året hatt 7 styremøter og behandlet 25 saker.

 

Årsmøte ble avholdt 14. mars  på Undheim samfunnshus, der det møtte 61 medlemmer/ interesserte. Foredragsholder var Ragnvald Gramstad fra  Forsøksringen, som snakket om beitehold, gjødsling, såfrøvarer og surfôrtolken.

 

Vårmøte  Torsdag 24 mai på Genoloftet. Fjøsmester Stein Haugland viste oss rundt på seminstasjonen. Geir Nielsen fra BLS, tok opp nyheter for sau og lam.

 

Tur til Harrogate, England: 25 stk var med oss til det som skulle være 3 dager på Great Yorkshire Show. Dessverre var ikke værgudene med oss der heller, så vi fikk en dag på showet før de valgt å avlyse arrangementet for første gang i historien pga store nedbørsmengder.  Vi hadde likevel en fin tur og noen av oss fikk se områdene rundt Harrogate og York og noen var også på gårdsbesøk

Grillkveld på Kyllingstad arrangert 16. august, ca 50 personer kom også i år til denne grillkvelden. Vi tar sikte på at grillkvelden blir et fast innslag på denne tiden av året.

 

Presentasjonsdag: 7 oktober  på Forus Travbane. Heller ikke i år var vi heldige med været men 4 medlemmer stilte likevel  med lamma sine. Av praktiske årsaker valgte vi å ha arrangementet på Forus Travbane, da dette var et sted som ikke blir brukt å ha sauer på og i en kommune uten nye tilfeller av fotråte.

Vi ønsker å fortsette med å ha denne presentasjonsdagen og kommer også til å søke Mattilsynet til høsten 2013,men vi er avhengige av at medlemmene støtter opp om arrangementet både hva gjelder å stille lam og å være publikum.

Vi ønsker innspill og meninger.

 

Høstmøte  22 august på Undheim Samfunnshus. Her tok vi opp forslaget fra Norsk Genressurssenter om å danne rotasjonsavlgruppe for blæsete og brogete. Det ser ut til at vi klarer å få til en gruppe i hver rase og setter pris på at flere av medlemmene stiller seg positive til å være med på dette prosjektet.

 

Kåring:  Fotråtesitusajonen gjør at det i de fleste kommuner i Rogaland fortsatt ikke blir arrangert felles kåringsdag, kun hjemmekåring.

 

Det ble kåret til sammen 83 blæselam i 12 forskjellige fylker, 38  av lamma tilhører medlemmer av laget. Beste Blæsete værlam 2012, med 46 dommerpoeng og 10 i rasepreg, 201240589  født hos Iren Vestersjø Hidle, Nord-Hidle

 

Totalt 24 Fuglestadbrogete lam ble kåret og alle tilhører medlemmer av laget.  Beste brogete lam 2012, med 45 dommerpoeng og 10  i rasepreg, 201241352  født hos Arvid B. Kyllingstad, Ålgård

Semin: Dette året ble det satt inn en blæsete og en brogete.

Salget for seminsesongen 2012 ble: Totalt 598 blæsedoser og 140 brogete

 Dette er positivt da det viser en oppgang på ca 40 doser i begge raser 

 Strandnesgubben  var den mest brukte blæseværen, med 285 doser

 Av de brogete var det Horveprinsen  som ble mest brukt, med 48 doser

Også i 2013 ønsker Genressurssenteret at vi setter inn nye seminværer

Import av sæd/embryo fra England: I fjorårets årsmelding informerte vi om at vi hadde søkt Genressurssenteret om å få importere fra England.

Vi var i Oslo å la frem vårt forslag for dem. Svaret fra Dem var negativt både med begrunnelse om at en engangs import bare ville ha en kortvarig og effekt, samtidig som det var alt for usikkert hvilke raser som egentlig er opphavet til våre to raser.

Etter å ha vært i England og snakket med eiere av Zwartbles er der ting som kan tyde på at deres sauerase, som stammer fra Nederland, ikke er genetisk i slekt med vår blæsesau. Altså kan likheten være kun deler av fenotype  - utseende, og en annen engelsk sauerase være opphavet til vår blæsesau. Fuglestadbrogete er en krysning, men noe ennå uvisst av hvilken engelsk rase.

Norsk Genressurssenter kom derimot med forslag om at vi skulle danne et par grupper innad i laget og drive rotasjonsavl.

Genressurssenteret har i dialog med NSG blitt enige om at noen import i regi av NSG, eller ved hjelp av NSG ikke vil skje uten at Norsk Genressurssenter har gitt sin godkjennelse. Dette for å verne om den norske rasen.

 

Brev til NSG - og svar: I  august sendte styret et brev til NSG hvor vi stilte spørsmål vedrørende samarbeidsavtalen, samt NSG  og enkeltpersoner i organisasjonen sine holdninger til oss som småraselag.

 

Brev kan dere finne på

http://dl.dropbox.com/u/35757047/NSG2012.pdf

og svar på http://dl.dropbox.com/u/35757047/Svar%20til%20Fuglestadbrogete%20og%20Bl%C3%A6selaget.pdf

Styret føler at NSG har tatt brevet til etterretning blant annet med at "Høring av avlsarbeid på sau" som var ute i januar 2013 innholder forslag om å inkludere småraselag i avlsrådet.

 

Regionalt Miljøprogram i Rogaland: I fellesskap med Raselaget for Rygjasau søkte vi i 2012 Fylkesmannen i Rogaland om å bli tatt med i tilskuddsordningen. De signalene vi har fått tilbake ser nå ut til å være positive og pr. i dag er følgende raser  foreslått tatt med i RMP for 2013-2016: Rygjasau, Fuglestadbrogete sau, Blæset sau, Dalasau, Gamalnorsk spæl. Rasen må være på Norsk Genressurssenter sin oversikt over bevaringsverdige husdyrraser. Tilskuddet blir utbetalt på bakgrunn av antall vf. dyr ved registreringsdato for produksjonstillegg. Innstillingen fra prosjektgruppa hos Fylkesmannen er på 170kr pr vinterfora sau.

Dyra må være registrert i sauekontrollen som minst 7/8 reinrasa og ha låst rasekode

 Retningslinjer for rasegodkjenning av sau:

I prosessen med å vurdere dyr for å sette låst rasekode i Sauekontrollen vil mange av dyra måtte godkjennes ut fra fenotypisk og skjønnsmessig vurdering. Dyr uten kjent stamtavle vil kunne rasegodkjennes etter fenotypevurdering. Ved avslag vil det være mulig å notere individet som 75 % eventuelt 50 % sånn at raseprosenten til avkom i påfølgende generasjon kan oppjusteres og etter hvert være tilstrekkelig for få låst rasekode. Dyr som er 87,5 % regnes for å være raserene.

Vi vil i løpet av våren/sommeren/høsten (i god tid før 1. oktober) reise rundt å godkjenne rasereine dyr. Dette etter innsendte/leverte skjema fra dere. Skulle det være noen som ikke har meldt fra og ønsker det finnes skjema på https://dl.dropbox.com/u/35757047/Raserenhet.pdf eller fås utlevert på årsmøte. Vi kan også være behjelpelig ved innmelding i Sauekontrollen.

Det vil ikke være tillatt å søke om tilskudd dersom en ikke er med i Sauekontrollen. Vi vil hvert år sende inn antall rasereine dyr slik at det kan kjøres opp mot antallet det er søkt om tilskudd for. Et synlig avvik på dette antallet vil kunne ødelegge tilskuddet for alle som driver med bevaringsverdig sau.

      Internettsiden til laget : www.brogeteogblesete.com vi oppfordrer alle til å bruke denne så aktivt så mulig. Er der noe der ønsker å bidra med eller savner, så ta kontakt.

 

Gensere og t-skjorter  vil være til salgs på årsmøtet.

 

Medlemsturer:  Styret vil prøve, etter forslag fra medlemmer,  å arrangere busstur til Gvarv i Telemark under  Norsk Eplefest  26. - 29. september  2013. Det vil også bli besøk på en gård med ca 400 vf sauer.

Program og pris vil være klart til årsmøte og også bli lagt ut på nettsiden vår.

 

Flere av medlemmene har ytret ønske om en fellestur til Færøyene. Dette er under planlegging, med avreise i juli 2014. Det vil dreie seg om en 8 dagers tur med fly t/r, transport  til og fra flyplassen på Færøyene, hotell inkl. frokost + buss for turer og besøk under oppholdet. Prisen vil bli ca 11000kr pr/person ved minimum 20 personer.

Vi lodder nå stemningen for å se om en slik tur er "liv laga" før vi legger ned for mye arbeid. Er du interessert og kan tenke deg å bli med så ring eller sms Ellen på tlf 92400591 -  NB! ingen bindende påmelding.

 

Styret

 

 

Innstilling fra valgnemda til styre for 2013

         Leder for 1år:                        Arve Gramstad                                Ny

 

Styremedlemmer for 2år:              Arvid Haugstad                                 Ny

                                                    Aud Jorunn Lima                               Ny

1 vara for 1år:                       Per  Bø                                  Ny

2 vara for 1år:                       Thor Magne Ravnås            Gjenvalg

 

Revisor for 2 år:                   Solveig K. B. Horne             Ny

Vararevisor for 1år:              Terje Mattingsdal                 Ny

 

 

 

 

Godtgjørsel styret:     

                   Leder                                                                 5000

                   Kasserer                                                             2000

                   Sekretær                                                            4000

                   Øvrige styremedlemmer og 1.vara                          1000

 

 

 

Valgkomitè :

Et nytt medlem for 3 år        Steinar Fossfjell                            Ny

 

 

 

 

Einar Svela (3år), Synnøve Idland(2år) , Arvid B. Kyllingstad (går ut)

 

REGNSKAP 2012 

REGNSKAP 2012

REGNSKAP 2012

Nyeste kommentarer

06.09 | 16:21

Hei. Vi har ikke egne priser men følger NSG sin grunnpris

06.09 | 12:35

Pris på kåra lam.
Vi har brukt avlsrådet sine prisar når vi sel kåra Bles.
Er vi for grådige då? Har blæselaget andre prisar?

26.11 | 13:08

De som ønsker rasegodkjenning må først ta kontakt med raselaget, helst på epost med info.

26.11 | 13:06

Hei
I noen områder har vi folk som er godkjent av raselaget som hjelper oss å rasegodkjenne ved besøk. En kåringsdommer kan følgelig også vurdere dyr for oss.

Del denne siden