Det blir ikke felleskåring for blæsete og brogete lam. Våre medlemmer som vil kåre værlam og er med i sauekontrollen bes melde lamma inn til sine respektive lokallag. (du trenger IKKE være medlem i lokallaget!)
Vi har lagt ut liste med datoer.

De lamma av brogete og blæsete som er blitt kåret og kommer fra besetninger som ikke er pålagt restriksjoner ønskes velkommen på Presentasjonsdag i Gjesdal 9. oktober.
Påmelding til Ellen, tlf 92400591 el egudmest@online.no for ytterligere informasjon rundt dagen.

Har du lam mener er gode og vil kåre dem går det an å melde seg inn i Sauekontrollen alt i høst.

Selv om vi i styret oppfordrer til å være medlem av Sauekontrollen, ikke minst for å få et skikkelig slektskapsregister på plass som vil lette arbeid med utplukk av seminværer, er det ikke et krav eller noen form for tvang. Sauekontrollen er helt frivillig.

24.august 2011.

 

Informasjon før kåringene høsten 2011

 

Det ble avholdt dommersamling på Nortura Sandeid den 17/8. Kjell Steinar Løland og Karluf Håkull gikk gjennom litt teori om de nye kåringsreglene .Vi var også ute å dømte lam, som etterpå ble slaktet. Som vi i etterkant fikk en klassifisør til å fortelle oss om hvordan de ble klasset.

Vedlagt er også oversikten over kåringa, adressa til pc- kårerene samt svaret fra Mattilsynet.

 

Kåringsavgifta er 130 kr pr kåra dyr.

NSG sin veiledende grunnpris ved salg av kåra værlam, har gått opp fra 2300 til 2400 kr. Tillegg per sum poeng over 150 er Kr 40

Jeg vil også minne om soneforskriften fra mattilsynet der livdyrsalg er berørt.

 

Kåringsreglementet

Det er i år ingen endringer i kåringsreglementet, på NKS og Spæl

Kravet til O-indeks er 110. Sum kåringspoeng skal være minst 140. Eget korrigert vektavvik skal være minst på ukorrigert buskapsmiddel, men ikke inkluderes i sumpoeng. (Vekta på lammet vil inngå i lammets egen O-indeks, siden en kjører en indekskjøring rett før kåringen der høstopplysningene er med.) Det er derfor viktig at en innrapporterer høstopplysningene såsnart som mulig etter sanking. Dette må en prøve å bli flinkere til!!

Viss høstopplysningene ikke er kommet inn er det august indeksen til lammet som er gjeldene frem til vekta er registrert, og ny indekskjøring er kjørt.

Vekta på lammet inngår ikke i sum poeng, men skal stå på kåringsskjema.

 

Skalaen er som i fjor med 5 som vrak, og 6-10 som godkjent.

Alle lam blir margtestet.

 

Eventuelle dispensasjoner blir gitt av styrer på kåringen. Som hovedregel blir det ikke gitt dispensasjon på NKS. For hvit Spæl kan det bli gitt dispensasjon for indeks dersom O-indeksen er over 108. Dersom en ønsker å kåre lam utover dette må en kontakte kåringsansvarlig.(for eksempel lam til eget bruk.)

 

Nytt av året er at det har kommet en del nye rasebeskrivelser med nye kåringsregler for følgende raser:

                        - 21 Farga Spæl

                        - 16 Gammelnorsk spæl

                        - 19 Blæset

                        - 18 Fuglestadbroket

                        - 12 Pelssau

                        -   7 Suffolk

Generelt er det ingen indekskrav på disse rasene. Kravet til korrigert vektavvik er det samme eller mer enn buskapsmidlet.

Det er noen få ekstra punkt på kåringsskjema som raselaget har bestemt på disse dyra. Husk på å kode farga spæl i kode 21, da kåringskjema er ikke det samme som for hvit spæl i kode 4.  Stort sett kan lam med ukåra far kåres på dispensasjon.

 

NSG har også overtatt kjøttkåringa fra i år. I den sammenheng er det litt endringer i den også, men mye er likt:

-          Lamma skal være klypte, 7-20 dager før sjå, med en rose på krysset på 10x10 cm med ull.

-          +0 Kg korrigert vektavvik.

-           Min100 i K-indeks.

-          Rasene: Texel, Charollais, Nor-X og NKS

-          Ultralyd er frivillig.

 

Kåring på disp blir mulig, men reglene er ikke helt klare enda.(Klasse,indeks)

 

Halte lam på kåringsdagen vil ikke bli bedømte.

 

Påmeldingen av lam skal gå til den pc-kåreren som er skrevet med uthevet skrift i ”Kåring og dommeroversikt 2011” Han bør ha skjema senest 3 dager før kåringen.

 

 Det vil bli sentral innkreving av kåringsavgifta også i år.

 

Husk at alle lam skal ha to øremerker

 

Styrer på kåringsdagen tar kontakt med lokallagsformannen for nærmere detaljer rundt kåringen.

 

Gjennomføringen av kåringen.

 

Gjennomføringen blir som i fjor der det er gardskåring:

 

-          De besetninger som vil kåre lam må melde inn lamma til den pc kårer som skal ha påmeldingen. De må også melde inn til lokallagsformannen at de vil kåre lam.

-          Lokallaget setter opp en fornuftig kjørerute ut i fra om det skal være et eller to lag med.

-          Det blir med en fra lokallaget som kjentmann på hvert dommerlag.

-          Dommerne dømmer lamma, og pc kårer skriver ut kåringsbeviset på plassen. Eller sender det på mail i etterkant. NB Pc-kårer må ha en skjøtelednig som når frem til bilen

 

Der det er Kåringssjå er det viktig at reglene fra Mattilsynet blir overholdt. Alle besetninger skal ha egen garde der dyra blir lasta rett inn i garden, uten felles drivgang. Dyra blir kåra i denne garden. Ellers så er påmeldinga lik som for gardskåring.

 

Smitte forebygging

 

Alle dommere kommer til å bruke overtrekksko, samt regnbukse som blir desinfisert mellom hver besetning.

Alle andre, unntatt husstanden, må vente utenfor sauehuset til dommerne er ferdige å dømme.

 

Det vil nok sikkert dukke opp en del utfordringer undervegs, men jeg håper at alle hjelper til så godt de kan slik at alle får kåra de lamma som de ønsker.

Hvis det er noen spørsmål må dere bare ta kontakt med undertegnede.

 

Hilsen

Per Johan Lyse                                  

 

Kåringsansvarlig RSG                      

Leder i Avlsutvalget                         

Tlf 52 77 99 60

      470 36 006

pejl@online.no