INNKALLING TIL ÅRSMØTE I
FUGLESTADBROGETE og BLÆSELAGET

 onsdag den 14 mars 2012 kl 19.30 på Undheim samfunnshus

Ragnvald Gramstad fra Norsk Landbruksrådgivning blir med, han vil blant annet snakke om grovfór - kvalitet og gjødsling, samt analyse av grovfor og hvordan nytte denne på beste måte - "surfórtolken"


Saksliste
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av 2 til å skrive under protokollen
3. Valg av møteleder
4. Årsmelding 2011
5. Regnskap 2011
6. Innkomne saker ( legges ut på www.brogeteogblesete.com )
7. Valg
       a) leder 1år
       b) 2 styremedlemmer i 2 år
       c) 2 varamedlemmer for 1år
       d) Revisor for 2år
       e) Vararevisor for 1år
       f) Nytt medlem i valgkomiteen for 3år
8. Godtgjørsel styret.
9. Fastsetting av kontingent for 2013

Premiering av beste lam hjemmehørende i laget/påskjønnelser


Loddsalg, varmrett, dessert og kaffe

Vel møtt!
**********************


ÅRSMELDING 2011
Styret for 2011 har vært: Leder Steinar Fossfjell (på valg).
Styremedlemmer : Elin Fuglestad, Arve Gramstad , Ellen K. Gudmestad (på valg) og Jørgen Dyrseth (på valg) Livar Ravndal (på valg) har vært 1. vara og har møtt på styremøtene. Tor M Ravnås ( på valg) 2. vara.
Laget har pr 31.des 2011 174medlemmer. Og laget har gjennom året hatt 6 styremøter og behandlet 26 saker.

Årsmøte ble avholdt 23. februar på Undheim samfunnshus, der det møtte 61 medlemmer/ interesserte. Foredragsholder var Jordbrukssjef Geir Paulsen i Time Kommune som snakket om stell og gjødsling av sauebeite.

Vårmøte
Onsdag 25.5.11: Siv Meling som jobber Institutt for produksjonsdyrmedisin (ProdMed) Seksjon for småfeforskning på Høyland var med og holdt foredrag om sauesjukdommer, mangelsykdommer, parasittbehandling og vaksinering.
BLS deltok med demonstrasjon av enkelt sorteringsanlegg og hadde også med en agent fra Danmark som demonstrerte "Stallrent".
50 medlemmer/interesserte møtte fram til en interessant kveld.

Grillkveld på Kyllingstad
arrangert 11 August, ca 40 personer kom også i år til denne grillkvelden. Bra oppmøte tiltross for at mange, på grunn av været denne sommeren, fortsatt var midt i slåtten.

Busstur til Gol 23-25 september. 29 stk hadde en flott helg på "Fårefestivalen på Gol"

Presentasjonsdag
: 9 oktober ved Gjesdal Bygdahus. Vi kan vel trygt si at det var en dag som bokstavlig talt regnet bort. I et fryktelig regnvær stilte 6 medlemmer med lamma sine, fremmøte av skuelystne var bedre enn en kunne forventet.

Høstmøte
10-11 oktober kjørte vi et dobbeltmøte åpent for alle interesserte der vi hadde med oss Per Lindholt, grunder og leder av Lindholt Data.
36 personer møtte opp på hovedmøte den 10, vi hadde nok gjerne håpet at der skulle vært noen flere som var nysgjerrige på data og bruk av rfid-merkene. Den 11 oktober fikk de som hadde programmet en grundigere gjennomgang av meny og muligheter. Denne dagen møtte det 17 interesserte.

Kåring: Fotråtesitusajonen i Rogaland gjør at det fortsatt ikke er tillat med felles kåringsdag, kun hjemmekåring. Allikevel sporer vi en liten oppgang, spesielt i antall Blæsete.
Det ble kåret til sammen 54 blæselam i 11 forskjellige fylker, 26 av lamma tilhører medlemmer av laget. Beste Blæsete værlam Kåringsnr.
2011 40 338, hadde Arve Bakkedal, Sandeid

Totalt 23 Fuglestadbrogete lam ble kåret 22 av dem tilhører medlemmer av laget, 1 verlam ble kåret i Møre og Romsdal. Beste brogete lam Kåringsnr. 2011 41 105 , hadde Arve Gramstad, Sandnes.

Semin: Dette året ble det også satt inn nye 3 værer, to blæsete og en brogete. Salget for seminsesongen 2011 ble:
Totalt 557 blæsedoser og 99 brogete.
Lauperak var iår som i fjor den mest brukte blæseværen, med nesten 200 doser.
Av de brogete var det ikke uventet Magnor som ble mest brukt, med 55 doser
Også i 2012 skal det inn nye værer.
2 stk Blæsete og 1 stk Fuglestadbrogete.
Styret har alt funnet gode kandidater og skjema er innsendt Norsk Genressurssenter for videre formidling til Nsg


Det er liten tvil om at vi etter hvert har begynt å få problem med utvalget av værer blant annet til semin, innavlsfaren er overhengende og spesielt på Fuglestadbrogete ser vi hvor vanskelig det kan bli fremover. På blæsete er der mer dyr å velge i ennå, men vi ser helt klart at problemet også er der. I sauekontrollen har de registrert 594 Fuglestadbrogete mot 1107 blæsete i Rogaland. På bakgrunn av kåringene kan vi nok si at Blæsete er betydelig mer utbredt enn brogete og det er nok lite sannsynlig at der finnes over 1000 brogete til sammen, i Norge.
Fotråtesituasjonen gjør også at der over fylkesgrensen fra Rogaland ikke kan bli solgt et eneste værlam, dermed er interesserte fra andre fylker avhengig av semin. Styret ser derfor på det som en av sine største utfordringer å kunne tilby værer til semin som er minst mulig beslektet med hverandre.
På bakgrunn av dette har vi kontaktet Genressurssenteret for å høre om det eventuelt lar seg gjennomføre å få sæd fra England. Dette er en avgjørelse som ligger hos Norsk Genressurssenter da vi er bevaringsverdige raser og underlagt dem. Hvilket i utgangspunktet vil si at rasen skal være uten vesentlig import av nytt avlsmateriale.
Genressurssenteret vil ta dette opp på møte med Genressursutvalget for husdyr i mars og vi vil deretter informere medlemmene om hvordan situasjonen rundt dette blir videre. Det er dog på det rene at det uansett ikke vil være en slags "fri import" hvor menig mann kan bestille doser. Blir dette aktuelt og vi får det godkjent vil styret legge frem et forslag for medlemmene, litt avhengig av om laget må bære store deler av kostnadene. Norsk Genressurssenter har både første og siste ordet under en eventuell import!
Den blæsete (Zwartbles) sauen i England er noe mer høgreist enn den norske, når det gjelder brogete finnes ingen direkte sammenlignbare raser. Her prøver vi å finne ut hvilken rase som kan ha blitt kjøpt i Leeds i 1909. Pr. i dag er 2-3 raser på blokka som aktuelle.
Vi vil bruke den tiden det måtte ta å få dette på plass slik at vi ikke legger inn noe hastverkstiltak i forhold til å ha alt klart til høsten.

Regionalt Miljøprogram i Rogaland
: I fellesskap med Raselaget for Rygjasau har vi søkt Fylkesmannen i Rogaland om å bli tatt med i tilskuddsordningen. Rasene er bevaringsverdige, opprinnelig tilhørighet i Rogaland og har egne raselag. Vi peker også på at rasene må kunne regnes som særskilt egnet for landskapspleie og derfor kunne komme inn under RMP i samsvar med avsnitt 5.1.
Der vil følgelig være en noen krav knyttet til en eventuell tilskuddsutbetaling. I de fylkene hvor dette alt praktiseres med andre raser er medlemskap i Sauekontrollen og 7/8 rasereinhet på dyra, av betingelsene.
Vilkårlig av om en vil være med på å søke på tilskudd, om vi skulle bli tatt inn i RMP Rogaland, ønsker vi i laget å kartlegge det avlsmaterialet som er blant våre medlemmer. Vi håper derfor at flest mulig tar seg tid til å fylle ut det vedlagte skjemaet og sende/levere det til styret.
http://dl.dropbox.com/u/35757047/Raserenhet.pdf

Internettsiden til laget : www.brogeteogblesete.com vi oppfordrer alle til å bruke denne så aktivt så mulig. Er der noe der ønsker å bidra med eller savner, så ta kontakt.

Gensere og t-skjorter vil være til salgs på årsmøtet.

Styret

Regnskap 2011

Innstilling valgkomite


Leder for 1år
: Steinar Fossfjell (gj.valg)

Styremedlemmer for 2år: Ellen K. Gudmestad (gj.valg)
Livar Ravndal (ny)
Jørgen Dyrseth tok ikke gjenvalg.

1. vara for 1år: Arvid Haugstad (ny)
2. vara for 1år: Thor Magne Ravnås (gj. valg)

Revisor for 2år: Årstein Orstad (ny)
Ingolf Møller tok ikke gjenvalg

Vararevisor for 1år: Solveig K. Horve Bergsholm (gj.valg)

Godtgjørsel styret:
Leder 5000kr
Kasserer 3000kr
Sekretær 2000kr
styremedlemmer og 1. vara 1000kr

Et nytt medlem i valgkomitéen for 3år: Einar Svela (ny)


Ingvar Bøe (går ut), Arvid B. Kyllingstad (1år), Synnøve Idland (2år)

Årsmelding i pdf.