Årsmelding & Regnskap

2009

  INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

FUGLESTAD-BROGETE og BLÆSELAGET

onsdag den 10. mars 2010 kl 19.30 på Undheim samfunnshus

Thor Blichfeldt fra NSG er med. Han vil blant annet snakke om

forvaltning av rasene, semin og smittebeskyttelse

 

 

Saksliste

 

1.                   Godkjenning av innkalling og saksliste

2.                   Valg av 2 til å skrive under protokollen

3.                   Valg av møteleder

4.                   Årsmelding 2009

5.                   Regnskap 2009

6.                   Rasestandard for begge raser (forslag er lagt ut på nettsiden)

7.                   Tilskudd til medlemmer som bruker semin 

8.                   Innkomne saker

9.                   Valg

a)                   leder 1år

b)                   2 styremedlemmer i 2 år

c)                   1 styremedlem for 1 år

d)                  2 varamedlemmer for 1år

e)                   Revisor for 2år

f)                    Vararevisor for 1år

g)                   Nytt medlem i valgkomiteen for 3år

10.               Godtgjørsel styret for 2010.

11.               Fastsetting av kontingent for 2011

 

Premiering av beste lam/påskjønnelser

 

Loddsalg, varmrett og kaffe

 

Vel møtt!

**********************ÅRSMELDING 2009

 

Styret for 2009 har vært: Leder Arvid B. Kyllingstad (på valg),

Styremedlemmer : Jørgen Dyrseth(på valg),, Ellen K. Gudmestad(på valg), Steinar Fossfjell og Arve I. Gramstad.  Livar Ravndal (på valg) har vært 1. vara og møtt på styremøtene, Tor M. Ravnås 2.vara (på valg). Laget har pr. 31.desember 2009 162 medlemmer.

 

Årsmøte ble avholdt 4.mars på Undheim samfunnshus, der det møtte 76 medlemmer/interesserte. Det er blitt avholdt 4 styremøter og behandlet 20 saker

 

Grillkveld på Kyllingstad 10. august. Rundt 50 personer kom.  Vi hadde dette året kjøpt inn rødvinsmarinert lammefilet, noe som var veldig populært – og ikke minst godt. J

 

Kåring/registrering Pga. fotråtesituasjonen var det også i år hjemmekåring Det ble registrert 10 Fuglestad-brogete og 18 ble kåret gjennom NSG. 10 Blæsete ble registrert og 11 kåret gjennom NSG. Beste Blæsete værlam hadde Guttorm Gudmestad, beste brogete hadde Arvid B. Kyllingstad

Kåringssystemet er oppe til vurdering i NSG, samtidig er utsiktene for og igjen få ha felles kåringsdag/utstilling foreløpig lik null.  Styret har på bakgrunn av dette bestemt at fra og med 2010 vil der bare bli kåra værlam, altså går registreringen ut. Laget avventer hva NSG beslutter før vi bestemmer hvordan vi med småraser best skal gjøre avlsarbeidet i fremtiden.

 

Høstmøte på Undheim Samfunnshus 12. november med Anna Rehnberg fra Norsk genressurssenter.

 

Genressurssenteret satte i 2009 inn 3 Blæsete og 2 Brogete værer til semin på Særheim.  Av de blæsete ble det brukt til sammen 396 doser, brogete bare 85 doser. Det vil også i år bli satt inn værer til semin, finansiert av Genressurssenteret

 

Internettsiden www.brogeteogblesete.com   

Vi håper medlemmene kan komme med mer innspill og bilder som vi kan legge ut på siden.

 

T-skjorter og Gensere. Det er kjøpt inn noen t-skjorter til, i nye farger (blå). Vi har også kjøpt inn gråmelerte collegegensere med Fuglestadbrogete og Blæselaget brodert på brystet. Disse vil være for salg på årsmøte.

Styret

 

VIKTIG! Dere som har lam som er registrert/kåret og har solgt dem eller har dem i egen besetning meld fra til Ellen  hvem som er ny eier. Dette også fordi at vi da vet hvilke lam som lever og hvor, og kan være aktuelle for semin ved en senere anledning.

 

 

Innstilling fra valgnemda til styre for 2010:

 

 

            Leder for 1år:                         Steinar Fossfjell                                 Ny

 

Styremedlemmer for 2år:       Jørgen Dyrseth                                   Gjenvalg

Ellen K. Gudmestad                          Gjenvalg

             Styremedlem for 1år:             Elin Fuglestad                                               Ny

 

1 vara for 1år:                         Livar Ravndal                                    Gjenvalg

2 vara for 1år:                         Tor Magne Ravnås                             Gjenvalg

 

Revisor for 2 år:                     Ingolf Møller                                      Ny

Vararevisor for 1år:                Tore Mattingsdal                               Gjenvalg

 

 

 

Godtgjørsel styret for 2010: Leder                                                              5000

                                                Kasserer                                                    3000

                                                           Sekretær                                                    2000

                                                           Øvrige styremedlemmer og 1.vara               1000

 

Valgkomitè :                          Et nytt medlem for 3 år                      Ny

                                  

 

Ingvar Bøe (3år), Gudmund Skjæveland(2år) , Roald Åvendal (går ut)

 

  

  Regnskap

 

 
INNTEKTER
Kontingenter 30 800,00
T-skjorter  og skinn   8 060,00
Loddsalg  16 624,00
Seminværer 24 000,00
Tilskudd NSG 11 600,00
Renter      147,86
UTGIFTER
Porto 1 009,00
Årsmøteutgifter 11 419,00
Andre arrangement 13 183,13
Seminværer 16 200,00
Rekvisita         891,00
Bankgebyrer           28,00
Gavepremier/påskjønnelser 4 543,50
Kjøregodtgjørsel og tlf.utgifter styret   10 000,00
Andre utgifter     3 111,75
Sum   91 231,86    60 385,38
Overskudd        30 846,48
91 231,86 91 231,86
Sum beholdning (i bank) 010109 85069,31
Overskudd 30846,48
Beholdning iflg. regnskap 311209 115915,79
Beholdning iflg kontoutskrift 311209 115915,79
EGENKAPITAL
Bankinnskudd 311209      115 915,79
Gavepremier/rekvisita 311209           1 500,00
T-skjorter/skinn 311209           5 000,00
SUM        122 415,79
Fosse 27.01.10
     
Ernst Herredsvela Eirik Skretting
 
Ellen K. Gudmestad